1. Moodle 2.6 vs Moodle 1.9

Neste documento facemos unha descrición breve de algunhas das diferencias entre as dúas versións do Moodle a versión 1.9  e a versión 2.6

Novos bloques de Navegación e Administración

 • O bloque de Navegación ofrece enlaces diversos como: A miña área persoal, Meu perfil, Os meus cursos, Curso actual (coas súas seccións e contidos),…
 • O bloque de Administración é un menú contextural que en cada momento ofrecerá as opcións de configuración do contexto no que esteamos (curso, recurso ou actividade, perfil de usuario, etc)

O rol de Xestor

 • É un novo rol de usuarios.
 • Podería definirse como un “administrador de cursos”, xa que ten todos os permisos para xestionar íntegramente calquera curso, e tamén pode crear cursos, pero carece dos permisos de administación do sitio.
 • Pode asignarse a nivel do sistema (toda a aula virtual), a nivel de categoría ou a nivel de curso.

Ficheiros privados do usuario

 • A cada usuario da aula virtual proporciónaselle o seu propio espazo persoal e privado de almacenamento de ficheiros.
 • Pinchando en “A miña área persoal” do menú de Navegación, teremos o bloque “Ficheiros privados de usuario” que facilita o acceso a estes ficheiros.
 • Tamén podemos acceder a estes ficheiros desde a páxina de perfil do usuario, no menú Navegación: Meu perfil > Meus ficheiros privados.

Almacenamento de ficheiros nun curso

 • Nesta nova versión de Moodle, non existe un cartafol polo que acceder a tódolos ficheiros do curso, como se fácía no Moodle 1.9.
 • Para os cursos procedentes da versión 1.9.x si existe un cartafol “Antigos ficheiros do curso” polo que poderemos acceder aos ficheiros tal e como estaban na versión anterior, pero debemos continuar a edición do curso traballando co novo sistema de subida de ficheiros.
 • Na nova versión de Moodle, os ficheiros van sempre asociados a un recurso ou actividade, polo que se suben desde a configuracion dese recurso ou actividade, e se accederá a eles cos mesmos permisos que se accede ao recurso ou actividade.

Repositorios

 • Os repositorios permiten conectar a aula virtual con sistemas de repositorios remotos e con sistemas de almacenamento na nube como poden ser: DropBox, GoogleDrive, OneDrive, Flickr, Picasa, Amazón S3, Wikimedia, Videos de Youtube, etc.
 • Esto permitiranos acceder desde a aula virtual directamente a os ficheiros almacenados nestes sistemas.

Incorporación do editor de ecuacións WIRIS

 • Incorporamos o editor de ecuacións WIRIS, que era solicitado polo profesorado hai tempo.
 • Para poder utilizado debe ser activado en Administración do sitio > Engadidos > Editores de texto > Editor HTML Tiny MCE > Axustes Xerais (activado por defecto), e debe activarse tamén o filtro correspondente en Administración do sitio > Engadidos > Filtros > Xestionar os filtros.

Incorporación dun editor CLOZE para preguntas

 • Para poder utilizado debe ser activado en Administración do sitio > Engadidos > Editores de texto > Editor HTML Tiny MCE > Axustes Xerais (activado por defecto).
 • Aínda que o editor está sempre dispoñible no editor HTML, o código xerado só é interpretado no texto das preguntas de tipo “Respostas incorporadas (CLOZE)”.

Integración de calendarios externos no calendario de Moodle

 • Podemos sincronizar o calendario da aula virtual cun calendario externo, por exemplo o Google Calendar, de xeito que os eventos que deamos de alta en Google aparecerán tamén no calendario da aula virtual.

Actividade tipo Tarefa cun único tipo de tarefa.

 • A partir da versión 2.3 de Moodle aparece un novo módulo de actividade, Tarefa, que integra os catro tipos de tarefas que había anteriormente (Fora de liña, Texto en liña, Envío dun ficheiro, Subida avanzada de ficheiros)
 • A versión anterior deste módulo (Tarefa 2.2) poder seguir utilizándose, pero no proceso de actualización faise unha conversión ao novo módulo de tódalas tarefas existentes na aula virtual, e se desactiva ademáis o módulo antigo.

Actividades condicionais

 • Aparece a posibilidade de restrinxir o acceso a determinadas actividades dun curso aplicando algúns criterios como as datas, as cualificacións obtidas ou ter completada algunha actividade anterior.
 • Esta característica debe ser activada polo administrador do sitio en: Administración do sitio > Caractarísticas avanzadas > Activar acceso condicional.

Círculos

 • Os círculos (do inglés Cohorts, traducido ao español como “Cohortes”) son coleccións de usuarios que facilitan a matriculación nos cursos dun conxunto de usuarios cunha soa acción.
 • Permítennos reflexar sobre a aula virtual a distribución en grupos do alumnado matriculado no centro.

Agrupamentos

 • Un agrupamento defínise dentro dun curso coma un conxunto de grupos do curso.
 • Pertencerán ao agrupamento os usuarios que pertenzan aos grupos incluidos nel.
 • Os agrupamentos permiten restrinxir o acceso a unha actividade concreta ao alumnado que pertenza a un agrupamento. Así por exemplo, podemos crear un agrupamento de reforzo e definir un conxunto de actividades de reforzo ás que só accederá o alumnado do agrupamento.
 • Esta característica debe ser activada polo administrador en Administración do sitio > Desenvolvemento > Experimental > Configuración experimental: Activar só os membros do grupo.

Sistemas de matriculación en cursos

 • Engádese o sistema de inscrición mediante Círculos.
 • Mantéñense os sistemas anteriores (Automatriculación, Manual, Convidados) pero cambia o xeito de configuralos e de asignar usuarios.

Distincións

 • As distincións permiten premiar ao alumnado en función dos seu logros.
 • Pódense aplicar a nivel de curso ou a nivel de aula virtual.
 • Configúranse en Administración do sitio > Distincións > Configuración de distincións.

Melloras na interfaz gráfica

 • Subida de ficheiros mediante arrastrar e soltar (drag & drop).
 • Subida dun cartafol de ficheiros comprimido en ZIP mediante arrastrar e soltar.
 • Creación de etiquetas con imaxes mediante arrastrar e soltar.
 • Creacion de recursos tipo ficheiro mediante arrastrar e soltar.
 • Reordenamento de elementos dun curso mediante arrastrar e soltar.
 • Duplicar actividades e recursos.
 • Diferentes temas en función do dispositivo cliente:
  • Default: para navegadores modernos.
  • Legacy: para navegadores antigos.
  • Mobile: para teléfonos intelixentes.
  • Tables: para dispositivos tipo “Tablet”.
 • Temas que permiten subir un logotipo personalizado ou que permiten o uso de follas de estilo (CSS) personalizadas.

Creación masiva de cursos

 • Permite a creación dun conxunto de cursos de xeito automático desde un ficheiro de datos en formato CSV. É un sistema similar ao de carga de usuarios.

Aplicación Moodle Mobile

 • Esta aplicación para teléfonos intelixentes e tabletas permite o acceso á aula virtual Moodle.
 • Para poder utilizar esta aplicación contra a aula virtual dun centro, o administrador debe facer estas catro configuracións:
 • Activar os servizos web en Administración do sitio > Características avanzadas: enablewebservices
 • Activar o servizo de Moodle Mobile en Administración do sitio > Engadidos > Web services > Móbil: Activar os servizos web para móbiles.
 • Para utilizar as características adicionais da aplicación, debe activarse un engadido local en Administración do sitio > Engadidos > Web Services > External Services, editar o servizo “Moodle Mobible additional features service”, e activalo.
 • Por último, para que permita a conexión co servizo de funcións adicionais, é preciso editar os permisos do rol de usuarios autenticados e concederlle o permiso moodle/webservice:createtoken. Esto faise en Administración do sitio > Usuarios > Permisos > Definir roles, editar o rol Usuario autenticado e permitir a capacidade moodle/webservice:createtoken.
 • Pódense ver as funcionalidades desta aplicación, en función da versión do Moodle ao que se acceda (2.6 no noso caso), no gráfico ao final desta páxina (https://docs.moodle.org/31/en/Moodle_Mobile_features)

2. Acceso á Aula Virtual, rexistro e inicio de sesión

1.- Accesoá aula virtual

Os requisitos necesarios para entrar en Moodle e participar na plataforma son os seguintes:

 • Ter un navegador web ( Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Sahari, Opera…).
 • Ter unha conexión a Internet.
 • Coñecer a URL (o enderezo web) do servidor onde se atopa aloxado o Moodle.
 • Acceder rexistrándose como usuario da plataforma.

2.- Inicio de sesión

Unha vez visualizada a plataforma no navegador que se está a empregar, para acceder á mesma hai que pinchar sobre o botón Acceso localizado na parte superior dereita da pantalla como se pode ver na seguinte imaxe.

Acceso

Entón aparece o formulario para introducir o nome de usuario e contrasinal. No caso de olvido do contrasinal este mesmo formulario ofrece a posibilidade de recordalo premendo en Esqueceu o seu nome de usuario ou o contrasinal? que nos remitirá a unha páxina cas instruccións para recuperar o contrasinal.

Tamén podemos iniciar sesión como convidado para ver os cursos que permitan este tipo de acceso, pero deste xeito nunca poderemos participar activamente neles.

3.- Autorexistro

Para poder acceder o primeiro paso é estar rexistrado na aplicación; este rexistro o fan, habitualmente, os administradores da aula virtual como se documenta no tema 3 (Xestión de usuarios e permisos), pero tamén temos a opción de autorexistrarnos sempre que esta posibilidade sexa activada no sitio. Se o autorexistro está activado, no formulario de inicio de sesión anterior, aparece un bloque con instruccións (É esta a súa primeira vez aquí?) e un botón «Crear unha nova conta» no que pulsaremos para rexistrarnos na aula virtual.

Para poder rexistrarse na aula virtual deste xeito é preciso dispoñer dunha conta de correo electrónico. Este sistema só debe ser utilizado polo profesorado dos centros e polo alumnado maior de 14 anos que dispoña, como dicimos, dunha conta de correo eléctronico.

Autorexistro

Cando pulsemos no botón «Crear unha nova conta» aparece o seguinte formulario no que debemos introducir os datos que se piden:

formulario de autorexistro

Como se indica, todos os campos marcados con * hai que cubrilos obrigatoriamente:

 • Nome de usuario —> é o identificador que imos a usar para entrar na aula virtual. Para o profesorado recoméndase usar o mesmo que do correo corporativo (o que vai antes de @edu.xunta.es) xa que non se vai repetir entre todo o profesorado do centro. Para os alumnos recoméndase establecer algunha norma que minimice as coincidencias. Unha proposta de norma poderia ser:
  1. Utiliza en primeiro lugar o nome de usuarios do correo que vas utilizar para darte de alta.
  2. Se o anterior xa existe ou como alternativa utiliza o nome de pila e primeiro apelido separados por un punto. Por exemplo juan.perez
  3. Se o anterior xa existe engádelle o segundo apelido. Por exemplo juan.perez.lopez
  4. Se o anterio xa existe engádelle o ano de nacemento.
 • Contrasinal —> o contrasinal é secreto e persoal. Debe cumplir cos requisitos que se indican no formulario. O administrador da aula virtual pode modificar estes requisitos. Se marcamos o cuadro Desenmascarar vemos a contrasinal que estamos a escribir.
 • Enderezo de correo —> temos que poñer unha dirección válida de correo electrónico (O alumnado ten que ter máis de 14 anos para poder ter correo electrónico).
 • Repetir correo electrónico —> temos que volver a repetir a dirección posta no apartado anterior.
 • Nome —> poñeremos o noso nome de pila
 • Apelido —> aquí indicamos os nosos apelidos.
 • Cidade/Vila —> indicamos a nosa cidade, este campo non é de caracter obrigatorio; pódese deixar en branco.
 • País —> indicamos o noso país, por defecto xa aparece España.
 • reCAPTCHA —> o CAPTCHA empregase para impedir abusos de programas automáticos. Simplemente escriba as palabras que se ven na imaxe na caixa, en orde e separadas por un espazo.Se non está seguro de que palabras son, pode conseguir outro CAPTCHA, ou un CAPTCHA de son.

Prememos en «Crear a miña nova conta».

Se o nome de usuario ou o correo electrónico introducidos xa está rexistrado, o rexistro será rexeitado e deberemos modificar o dato repetido. No caso de que estea repetido o nome de usuario, normalmente será porque outra persoa xa se rexistrou  con él e siemplemente debemos seguir a norma establecida para poñer un nome distinto. No caso de que estea repetido o correo electrónico, debería significar que en realidade xa estamos rexistrados, xa que ningunha outra persoa debería ter feito o rexistro coa nosa conta de correo.

Se os datos son correcto, o sistema enviará unha mensaxe de correo electrónico á conta que se utilizou para este rexistro con instrucións e un enlace para validar o rexistro e poder entón entrar na aula virtual.

Última modificación: Xoves, 3 de Novembro do 2016, 10:25

O entorno de Moodle 2.6

Entorno de usuario: Menú de navegación; Menú de administración; A miña área; Perfil de usuario…

Entorno de usuario

Unha vez accedemos pódese ver unha páxina similar á seguinte, onde se nos identifica como usuarios na parte superior dereita co noso nome e apelidos, como hipervínculo ao perfil persoal. O resto da páxina divídese nunha parte central onde aparecen listados os cursos dispoñibles que contén a plataforma do noso centro e dúas columnas laterais con distintos bloques dos que xa falaremos máis adiante.

cursos dispoñibles

O título de cada curso pode ir acompañado dunha breve descrición do mesmo. Tamén e posible que apareza indicado o profesor/a, e no caso de que un curso vaia acompañado das seguintes imaxes, entenderase que:

Admisión de convidados Admite convidados
Ten chave de inscrición Ten chave de inscrición
Resumo Resumo do curso

Os convidados son usuarios non rexistrados que teñen privilexios mínimos que lles permiten ver os contidos dos cursos que o permitan, pero sen participar activamente neles. Este acceso é interesante para cursos de demostración.

Unha chave de inscrición é un palabra chave que pode servir para permitir aos convidados entrar nun curso ou aos usuarios rexistrados inscribirse nun curso.

Premendo no botón resumo amósase ou ocúltase a descrición do curso e os profesores.

Sempre que o usuario teña os permisos oportunos tamén é posible acceder ó curso pinchando directamente sobre o título do curso.

Menú de Navegación

Antes de entrar nun curso na columna esquerda aparece o menú de navegación cos seguintes apartados:menú navegación

 • A miña área persoal: amósanse os cursos nos que participo
 • Páxinas do sitio, cos seguintes apartados:
  • Participantes
  • Blogs do sitio
  • Distincións do sitio
  • Notas
  • Etiquetas
  • Calendario
 • Meu perfil; cos seguintes apartados:
  • Ver perfil
  • Comentarios do foro
  • Blogs
  • Mensaxes
  • Meus ficheiros privados
  • Distincións persoais
  • Notas
 • Cursos: amósanse todolos cursos do sitio

Menú de Administración

O menú de Administración cambía dependendo de onde estemos a traballar, páxina principal, curso, recurso, etc…como podemos ver nestas imaxes de exemplo, tendo en conta tamén o papel que teñamos asignado no sitio:

Na páxina principal

Nun curso

Nun recurso

Menú administración da páxina principal Menú administración dentro dun curso Menú administración dentro dun recurso

Visualización dos menús

Moodle 2.x ofrécenos dous xeitos de reducir o espazo que ocupan os bloques ou menús na páxina:

 • Plegado. Podemos plegar un bloque para que quede visible só o seu título e así ocupe menos espazo vertical na páxina
 • Ancorado. Podemos ancorar un bloque a un lado da páxina de xeito que Moodle creará unha barra vertical estreita fóra do contido da páxina no que engadirá cada un dos menús ancorados. Cando pinchemos nun menú ancorado, este visualizarase nunha capa superposta ao contida da páxina sen reducir o espazo dispoñible para o contido da mesma. Así conseguimos aumentar o ancho dispoñible na ventana para o contido que esteamos visualizando na aula virtual. Esta función pode ser muy útil para maximizar o espazo dispoñible na ventana nalgúns formularios complexos como pode ser por exemplo o caderno de calificacións dun curso. Esta función non está dispoñible en tódolos temas.

Vexamos os botón que están na esquine superior dereita dos menús para manexar a visualización dos mesmos:

Botón Función Exemplo
Plegar

Plegar o bloque. Oculta o contido deixando o título.

O bloque segue a ocupar o mesmo ancho na pantalla.

Bloque plegado

Bloque de Navegación plegado

Desplegar Desplegar o bloque se estaba plegado.
Ancorar

Ancorar o bloque. Envía o bloque a una lateral da ventana.

Libera a maior parte do ancho que ocupaba.

Unha vez ancorado un bloque, pinchando no seu título visualizase

pero nunha capa que se superpón ao contido da páxina.

Bloques ancorados

Bloques Navegación e Administración ancorados e pechados

Pechar Ocultar un bloque ancorado cando está aberto.

Bloque ancorado aberto

Bloque de Navegación ancorado e aberto.

Desancorar Desancorar o bloque. Este volve a ocupar o seu espazo na ventana.
Última modificación: Xoves, 24 de Novembro do 2016, 16:21