Introducción

Moodle 2.6 ofrece un sistema de realización de copias de seguridade dos cursos e de restauración das mesmas cos seguintes obxectivos:

 • Servir para a recuperación de cursos completos ou de parte deles en caso de pérdida accidental.
 • Servir como sistema para trasladar cursos entre distintas aulas virtuais. Esto é moi importante porque un profesor/a que cambia de centro pode levar consigo unha copia dos seus cursos e restauralos na aula virtual do novo centro.
 • Servir como un xeito de transferir recursos entre cursos distintos, xa sean da mesma ou de distintas aulas virtuais.
 • Servir coma un xeito de vaciar o curso do traballo feito durante un periodo lectivo para comenzar de novo no seguinte periodo lectivo.

Ficheiros de copia de seguridade

Os ficheiros de copia de seguridade de Moodle 2.x teñen un formato comprimido baseado en ZIP e con extensión MBZ. As copias de seguridade fanse sempre a nivel de curso da aula virtual, esto quere dicir que non podemos facer unha copia que conteña varios cursos. Cada copia de seguridade que se fai dun curso concreto almacénase nun espazo especial para tal fin do propio do curso.

Cando facemos unha copia de seguridade dun curso Moodle dalle por defecto ao ficheiro un nome co seguinte formato:

copia_de_seguranza-moodle2-course-ID-NOMECURTO-DDMMAAA-HHMM.mbz

Donde:

 • ID é o número identificador do curso, que podemos ver la URL do navegador cando estamos dentro do curso (p.e. a URL https://www.edu.xunta.gal/centros/curso203/aulavirtual2/course/view.php?id=14 á a do curso con ID=14)
 • NOMECURTO é o nome curto do curso
 • DDMMAAAA son o día, mes (en número) e ano actuais
 • HHMM son a hora e minuto actuais

Pero no proceso de configuración da copia de seguridade poderemos modificar ese nome ao noso gusto.

Para que unha copia de seguridade poda cumplir co seu obxectivo principal de servir para a recuperación dun curso eliminado de xeito accidental, é fundamental que o usuario responsable do curso descargue esa copia de seguridade, nada más facela no seu ordenador, xa que o borrado accidental dun curso implica o borrado tamén das copias de seguridade que quedaran almacenadas no servidor.

Que inclue a copia de seguridade dun curso e quen pode incluilo

A copia de seguridade dun curso inclúe aqueles elementos pertencentes ao mesmo ou relacionados con él que o usuario decida incluir, e dicir, Moodle ofrece unha serie de opcións para decidir que cousas incluimos nunha copia de seguridade. Pero non calquera usuario do curso pode incluir todos os elementos.

Vemos cales son estes elementos e quen pode incluilos:

 • Os Profesores/as do curso poden incluir estes elementos:
  • Os recursos e actividades pertencentes ao curso. Poderemos elexir que recursos e actividades incluimos na copia.
  • Os bloques do curso.
  • Os filtros do curso.
  • O banco de preguntas.
 • Os administradores da aula virtual e os xestores do curso poden incluir ademáis:
  • Os usuarios matriculados. Esto inclue os datos do perfil dos usuarios participantes no curso e os datos relativos á súa participación como son as entradas nos foros, os envíos de tarefas, as cualificacións, etc. *
  • As asignaciones de rol a usuarios.
  • Os comentarios.
  • As distincións.
  • As actividades do calendario.
  • Os detalles do grado de avance dos usuarios.
  • O historial de cualificacións.
  • Os rexistros do curso.
  • e poden Anonimizar a información dos usuarios. Con esta opción Moodle cambia o nome de pila, o apelido e o correo electrónico dos usuarios do curso con valores que nada teñen que ver cos reais.

* Veremos posteriormente como podemos facer para que os profesores podan facer copias incluindo esta información. Moodle impide esto por defecto para previr que os datos persoais do alumnado anden circulando polas copias de seguridade e podan acabar sendo dados de alta en aulas coas que non teñen nada que ver.

Crear unha copia de seguridade

O proceso de realización da copia de seguridade dun centro ten varias pasos que imos ver a continuación. Estos pasos son:

 1. Configuración inicial.
 2. Configuración do esquema.
 3. Confirmación e revisión.
 4. Facer a copia de seguridade
 5. Completa.

Vexamos en detalle cada un destes pasos:

1. Configuración inicial.

Accedemos ao formulario inicial da copia de seguridade desde o menú de administración do curso, por Administración do curso: Copia de seguranza. Neste primeiro formulario elexiremos que tipos de elementos incluiremos na copia de seguridade, que como vimos anteriormente as posibilidades dependerán dos permisos que teña o usuario no curso. Neste caso vemos as capturas de imaxe para un usuario con permisos de Administrador na aula virtual. Unha vez marcados as opcións que queremos incluir e desmarcadas as que non queremos incluir pinchamos no botón Seguinte

Configuración inicial da copia.

Figura 1: Configuración inicial da copia.

2. Configuración do esquema.

No formulario de configuración do esquema da copia o que facemos é seleccionar elementos concretos do curso para incluilos na copia. Este formulario ten ao principio unha cabeceira con enlaces «Todos / Ningún» que nos servirán para marcar ou desmarcar respectivamente un conxunto de elementos. Logo ten un bloque para cada un dos bloques ou temas do curso con dúas columnas, na primeira aparecerán o título do tema e cada un dos seu recursos e actividades, e para cada un destes, na segunda columna teremos un control «Datos de usuarios».

O control «Datos de usuario» de cada elemento, serve para indicar se queremos incluir ou non os datos relativos á participación dos usuarios do curso nese elemento e os datos do perfil deses usuarios:

 • Se desmarcamos o control «Datos de usuario» correspondente ao título do tema, non se incluirán estes datos para todos os elementos dese tema. Ver na imaxe que para o bloque Xeral, este control está desmarcado, o que provoca que o control «Datos de usuario» parao o «Foro de novas» estea deshabilitado (que aínda que aparece marcado non se incluiran os datos correspondentes a participación dos usuarios nese foro).
 • Se desmarcamos o control correspondente ao título dun tema, non se incluirán na copia ningún elemento dese bloque nin polo tanto os datos de usuarios correspondentes.

Na primeira fila da cabeceira deste formulario temos dous pares de enlaces (Todos / Ningún):

 • O da esquerda: Todos / Ningún (Amosar/Agochar as opcións de tipos) Serve para marcar ou desmarcar todos os elementos da columna esquerda do formulario
 • O da dereita: Serve para marcar ou desmarcar todos os controis «Datos de usuario» que hai no formulario

O enlace «Amosar as opcións de tipos» abre, para cada tipo de recurso ou actividade unha liña con dous pares de enlaces Todos / Ningún (Ver a liña Foros na imaxe):

 • Os enlaces Todos / Ningún da esquerda, serve para marcar ou desmarcar todos os elementos dese tipo que hai no curso (p.e. Incluir todos os foros ou Excluir todos os foros)
 • Os enlaces Todos / Ningún da dereita, server para marcar ou desmarcar todos os controis «Datos de usuario» para ese tipo de recurso ou actividade (p.e. incluir os datos de usuarios de todos os foros, ou excluir os datos de usuarios de todos os foros)

Unha vez marcados as opcións que queremos incluir e desmarcadas as que non queremos incluir pinchamos no botón Seguinte. Pero tamén temos o botón Anterior para voltar ao formulario anterior, e o botón Cancelar para cancelar o proceso de copia.

Configuración do esquema

Figura 2: Configuración do esquema da copia

3. Confirmación e revisión.

Vemos o formulario de confirmación e revisión en dous partes. O primeiro que temos é o nome que Moodle dará ao ficheiro de copia de seguridade. Por defecto Moodle compón o nome co formato que vimos anteriormente pero se queremos podemos modificalo ao noso gusto, por exemplo para indicar se a copia inclue ou non os datos de usuarios.

A continuación temos unha representación das opcións elexidas no formulario de configuración inicial para que revisemos que é realmente o que queremos facer.

Nome do ficheiro e configuración inicial

Figura 3: Nome do ficheiro e revisión da configuración inicial

Na última parte do formulario temos unha representación das opcións elexidas no formulario anterior de configuración do esquema para que revisemos se é realmente o queremos facer:

Revisión da configuración do esquema

Figura 4: Revisión da configuración do esquema

Unha vez revisado, se estamos conformes pincharemos no botón Facer a copia de seguranza que iniciará o proceso de creación da copia. Pero tamén temos o botón Anterior para voltar ao formulario anterior, e o botón Cancelar para cancelar o proceso de copia.

4. Facer a copia de seguranza

Nesta fase Moodle leva a cabo a copia de seguridade e amosa unha barra de progreso indicando unha estimación da porcentaxe completada e do tempo restante en segundos. Toca esperar

Progreso da copia

Figura 5: Progreso da copia de seguridade.

5. Completa.

Ao finalizar a realización da copia, Moodle amosa a seguinte mensaxe:

Copia completa

Figura 6: Copia completa.

Pinchando no botón Continuar, Moodle lévanos ao formulario coa Área de copia de seguranza do curso donde poderemos acceder ao novo ficheiro de copia, ver o seu tamaño, descargalo ao noso ordenador ou restauralo. Veremos máis adiante os detalles deste formulario.

Ficheiro de backup

Restaurar unha copia de seguridade

Consideracións previas

O proceso de restauración dunha copia de seguridade dun curso de Moodle ten varias fases que veremos neste documento, pero primeiro vexamos algunhas consideracións:

 • A restauración farase sempre desde dentro de un curso ou desde a páxina principal da aula virtual.
 • So poderá facela un usuario con privilexios suficientes, se o facemos desde dentro dun curso deberá ter a lo menos o papel de Profesor/a (editor) no curso. Para poder facelo desde a páxina principal deberá ser un Administrador do sitio ou un Xestor do sistema. Normalmente faremos a restauración desde un curso.
 • Como destino da restauración, é dicir, donde se restauran os datos, teremos tres opcións:
  • O mesmo curso desde o que facemos a restauración.
  • Outro curso existente. Debemos ter permisos suficientes sobre ese curso de destino
  • Un novo curso que se creará durante o proceso de restauración. Debemos ter permisos para poder crear cursos.
 • Se restauramos unha copia que conten os datos de usuario do curso de orixen (p.e. envíos aos foros) debemos fixarnos na data de comenzo do curso de destino, xa que as datas deses envíos son relativas ao comenzo do curso. Así, se o curso de orixen tiña data de comenzo en setembro do 2010 e tiña envíos aos foros ata xuño de 2011, se restauramos estes datos sobre un curso con data de comenzo en setempro de 2015 os envíos dos foros terán data ata de xuño de 2016.
 • Se o curso orixen da copia de seguridade tiña máis temas que o curso de destino sobre o que restauramos, os temas en exceso non aparecerán. Finalizada a restauración debemos editar a configuración do curso de destino e aumentar o número de temas o que sexa necesario, entón aparecerán todos os temas cos seus recursos.

Paso previo: Subir o ficheiro de copia de seguridade e iniciar a restauración

Para poder restaurar un ficheiro de copia de seguridade, este debe estar subido a aula virtual, como se dicía antes, ou na páxina principal ou nun curso existente.

Se imos facelo desde a páxina principal, no menú de Administración da páxina principal iremos a Configuración da páxina principal: Restaurar

Se imos facelo desde un curso, entraremos no curso e no seu menú de Administración iremos a Administración do curso: Restaurar

No formulario que se nos abre agora vemos que ten tres partes nas que localizar o ficheiro de copia de seguridade:

 • Un cadro para subir un ficheiro, e un botón Restaurar.
 • Área da copia de seguranza do curso
 • Área da copia de seguranza privada de usuario

Que podemos utilizar dos seguintes xeitos:

 • Subir o ficheiro neste momento ao primeiro cadro, utilizalo para o proceso de restauración e que non quede almacenado na aula virtual. Unha vez subido pulsaremos o borón Restaurar.
 • O ficheiro de copia xa está almacenado na Área de copia de seguranza do curso e iniciamos a restauración desde ahí co enlace Restaurar do ficheiro.
 • Subimos o ficheiro á Area de copia de seguranza do curso (botón Xestionar os ficheiros de copia de seguranza) o logo iniciamos a copia desde ahí co enlace Restaurar do ficheiro.
 • O ficheiro de copia xa está almacenado na Área de copia de seguranza privada de usaurio e iniciamos a restauración desde ahí co enlace Restaurar do ficheiro.
 • Subimos o ficheiro á Area de copia de seguranza privada de usuario (botón Xestionar os ficheiros de copia de seguranza) o logo iniciamos a copia desde ahí co enlace Restaurar do ficheiro.

Unha vez subido ou localizado o ficheiro que queremos restaurar, iniciamos a restauración:

 • No caso de ter subido o ficheiro ao primeiro cadro, pulsaremos o botón Restaurar.
 • Nos casos de ter o ficheiro nalgunha das dúas áreas de copia de seguranza, pincharemos o enlace Restaurar correspondente so ficheiro que queremos restaurar.

xxx Paso 1: Confirmación

Iniciada a restauración o primeiro que nos da Moodle é un formulario con información sobre o contido do ficheiro que estamos a restaurar para que confirmemos que realmente é este o ficheiro que queremos restaurar. Temos as seguintes seccións con información:

 • Detalles da copia de seguranza: información sobre tipos e versións.
 • Configuración da copia de seguranza: Que tipo de elementos inclue a copia.
 • Detalles do curso: Nome curto e identificador do curso contido na copia. O identificador non se reproducirá no destino, a non ser que se trate do memo curso na mesma aula virtual.
 • Seccións do curso: Veremos as seccións do curso e que contidos hai en cada unha, indicando se incluen ou non os datos de usuario.

Vemos a continuación algunhas imaxe de exemplo:

Detalles da copia de seguranza

Figura 1: Detalles da copia de seguranza

Detalles e seccións do curso

Figura 2: Detalles do curso e seccións do curso

No caso de que detectemos un erro e non queramos continuar coa restauración, este formulario non ten un botón de Cancelar, pero basta con darlle para atrás ao navegador ou pinchar noutra ruta da aula virtual. Se é todo correcto e queremos seguir coa restauración pincharemos no botón Continuar.

Paso 2: Destino

Neste paso debemos dicirlle a Moodle donde debe restaurar o curso. Como dicíamos ao principio hai tres opción: Restaurar sobre un curso novo; Restaurar sobre o mesmo curso desde o que iniciamos a restauración; Sobre outro curso existente. Este formulario ten tres partes, unha para cada un destes casos, e cada unha co seu botón Continuar. Hai que ter coidado de non configurar unha parte do formulario e darlle ao botón Continuar de outra.

 • Primeiro caso: Restaurar sobre un curso novo.
  • Precisamos ter permisos suficientes para crear cursos.
  • Opcionalmente podemos elexir a categoría na que crear o novo curso.
  • Pode que Moodle non amose todas as categorías. Nese caso podemos utilizar o buscador.
  • Cando teñamos a selección feita pinchamos no botón Continuar que está xusto debaixo.

Curso novo

Figura 3: Restaurar sobre un curso novo.

 • Segundo caso: Restaurar sobre o mesmo curso.

Temos dúas opcións alternativas:

  • Fusionar a copia de seguranza do curso con este curso.

Neste caso conservará o contido actual do curso e engadirá aqueles elementos que posteriormente seleccionaremos da copia. Utilizaremos esta opción para recuperar recursos que borramos accidentalmente no curso e que tiñamos na copia ou para importar recursos que hai na copia de seguridade aínda que veñan de outro curso.

  • Eliminar o contido do curso actual e despois restaurar.

Neste caso primeiro elimina todo o contido actual do curso e logo engade aqueles elementos que posteriormente seleccionaremos da copia. Utilizaremos esta opción cando queramos empezar de novo limpiando o curso do seu contido e dos datos dos usuarios, ou cando simplemente queramos volver a unha versión anterior do curso. Debemos ser prudentes con esta opción porque supón a eliminación de todo o que hai actualmente no curso a a súa sustitución polo contido da copia, así que debemos estar moi seguros do que hai na copia.

Mesmo curso

Figura 4: Restaurar no mesmo curso.

Selecionada a opción desexada pulsamos o botón Continuar.

 • Terceiro caso: Restaurar sobre outro curso existente.

Este caso é como o anterior, pero o destino non é este mesmo curso senón outro, sobre o que deberemos ter a lo menos o perfil de Profesor/a (Editor).

Coma antes temos dúas opcións alternativas:

  • Fusionar a copia de seguranza do curso co curso existente.

Neste caso conservará o contido actual do curso e engadirá aqueles elementos que posteriormente seleccionaremos da copia. Un caso de uso podería ser o de copiar recursos dun curso para outro.

  • Eliminar o contido do curso existente e despois restaurar.

Neste caso primeiro elimina todo o contido actual do curso e logo engade aqueles elementos que posteriormente seleccionaremos da copia. Debemos ser prudentes con esta opción porque supón a eliminación de todo o que hai actualmente no curso a a súa sustitución polo contido da copia, así que debemos estar moi seguros do que hai na copia.

Outro curso

Figura 5: Restaurar sobre outro curso.

Ademáis debemos elexir o curso destino da restauración. Moodle ofrécenos só aqueles cursos sobre os que temos os permisos presisos. Non nos ofrece o mesmo curso no que estamos porque nese caso utilizariamos a restauración sobre o mesmo curso. Podemos utilizar o buscador para buscar polo nome curto ou polo título. Se facemos esta restauración como Administrador ou Xestor teremos a nosa disposición todos os cursos da aula virtual, así que debemos asegurarnos de ter elexido o curso correcto.

Seleccionado o curso de destino pulsamos o botón Continuar que está xusto debaixo.

Paso 3: Axustes. Restaurar a configuración.

Neste paso temos un formulario equivalente ao de Configuración de cando se fixo a copia de seguridade, no que entón eliximos que elementos se incluirían na copia, e agora temos que elexir que elementos restauramos entre os dispoñibles.

Axustes

Figura 6: Restaurar a configuración

Non poderemos seleccionar aqueles elementos non estean incluidos na copia, como pasa na imaxe anterior con Incluir os rexistros do curso, e con Incluir o historial de cualificacións.

A opción Restaurar como matriculacións manuais, pode servirnos no caso de que esteamos restaurando o curso nun aula virtual distinta da de orixe e na que non teñamos dispoñibles todos os sistemas de matriculación que na aula virtual de orixe. Por exemplo que na orixe a mátricula fora por círculos e no destino non estean configurados e formados os círculos. Será moi raro que teñamos que utilizar esta opción.

Unha vez elexidos os elementos que desexamos restaurar pulsaremos o botón Segunte

Neste formulario tamén temos o botón Cancelar, que anulará o feito ata agora e nos devolverá á páxina do curso desde o que iniciamos a restauración.

Paso 4: Esquema

Neste paso teremos que dar nome de data de comenzo ao curso restaurado e elixir que recursos e actividades restauramos. E no caso de que a copia conteña datos de usuario, elexiremos para que actividades restauramos tamén os datos de usuario.

O primeiro será darlle nome largo, nome curso e data de comenzo ao curso restaurado. Moodle ofrécenos os valores do curso orixinal pero podemos cambialos.

Esquema 1

Figura 7: Nome de data do curso restaurado

A continuación debemos marcar aqueles recursos e actividades que queremos restaurar, ou mellor dito desmarcar o que non queremos restaurar xa que por defecto vai estar todo marcado.

Temos unha primeira fila con dous paresde enlaces Todos / Ningún – «Seleccionar Todos/Ningún (Amosar/Agochar as opcións de tipos)   Seleccionar Todos / Ningún». O par da esquerda refírese aos recursos e actividades contidos na copia, e o par da dereita aos datos de usuario. Se pinchamos no enlace «Amosar as opcións de tipos» teremos debaixo outros dos pares Todos / Níngún por cada tipo de recurso ou actividade que nos facita a selección por tipos de actividades (p.e. se non queremos restaurar as actividades de tipo Tarefa).

Esquema 2

Figura 8: Marcar Todos / Ningún

Pero podemos facer unha selección individual de recursos, actividades e datos de usuario. Para o que a continuación no formulario temos un bloque para cada sección (tema) do curso co seu título ao principio e os seus recursos e actividades. Cada elemento ten un botón (check box) para marcalo ou desmarcalo. Estes botóns teñen as seguintes dependencias entre eles:

 • Se desmarcamos o título da sección, deshabilitánse o resto dos botóns da sección e non se restaurará ningún elemento da mesma.

Esquema 3

Figura 9: Excluimos unha sección enteira

 • Se desmarcamos o «Datos de usuario» correspondente ao título da sección (o primeiro) deshabilítanse todos os botóns «Datos de usuario» desa sección e non se restaurarán os datos de usuario para ninǵun recurso ou actividade da sección.

Esquema 4

Figura 10: Excluimos os datos de usuario de toda a sección

 • Se desmarcamos un recurso ou actividade concreto, deshabilitáse o botón «Datos de usuario» correspondente e non se restaurará nin o recurso nin os seus datos de usuario (ver «Administración de categorías de cursos» na imaxe). Non é posible restautar os datos de usuario dun recurso ou actividade sen restaurar tamén o propio recurso ou actividade.
 • Podemos restaurar un recurso ou actividade, pero desactivar o seu botón correspondente de «Datos de usuario» para que estes non se restauren (ver «Práctica 1» na imaxe).

Esquema 5

Figura 11: Excluimos unha actividade e os datos de usuario de outra.

Feita a selección desexada pulsamos o botón Seguinte. Neste formulario temos tamén o botón Cancelar para anular o proceso e o botón Anterior para voltar ao formulario anterior e cambiar a súa configuración.

Paso 5: Revisar

Moodle ofrécenos agora un formulario informativo coa configuración seleccionada nos dous anteriores para que verifiquemos que é o correcto.

Revisar 1

Figura 12: Revisamos a configuración de elementos do curso

REvisar 2

Figura 13: Revisamos os datos do curso e os contidos

Se é todo correcto pulsamos o botón Executar a restauración. Tamén temos os botóns Cancelar e Anterior.

Paso 5: Proceso

Moodle executa a restauración da copia segundo a configuración establecida. Amosa unha barra de progreso indicando unha estimación da porcentaxe completada e do tempo restante en segundos.

Proceso

Figura 14: Progreso da restauración

Paso 6: Completa

Finalizada a restauración con éxito. Pinchando no botón Continuar, Moodle lévano ao curso restaurado.

Completa

Figura 15: Restauración rematada con éxito

Curso restaurado

Figura 16: Curso restaurado

Copias de seguridade automáticas

Moodle ofrécenos a posibilidade de automatizar a creación de copias de seguridade de tódolos cursos da aula virtual periodicamente. Podemos activar este sistema para asegurarnos de que todo curso vai ter polo menos unha copia de seguridade no servidor, pero debemos ter en conta que os ficheiros de copia de seguridade ocupan moito espazo de disco nos servidores e a súa creación tamén un tempo de procesamento considerable.

Unha consideración fundamental sobre as copias de seguridade de calquera sistema informático é que estas non se garden na mesma máquina na que están os datos copiados, porque, evidentemente, se se estropea a máquina pode que tamén se estropee a copia e será como sen non a tiveramos feito. Por este motivo o recomendable é que o profesor de cada curso descargue periodicamente ao seu ordenador a última copia de seguridade realizada automáticamente.

No caso particular do proxecto Webs Dinámicas, tódos os usuarios deben saber que diariamente se fan copias de seguridade de todas as aulas virtuais do proxecto, incluindo a base de datos e todos os ficheiros, polo que en caso de necesidade sempre poderemos recuperar un curso destas copias.

Este sistema de copias de seguridade actívase e configúrase en Administración do sitio > Cursos > Copias de seguranza: Configuración da copia de seguranza automatizada, donde temos un formulario con dúas partes, unha primeira donde activamos o servizo e configuramos cando e como se vai executar, e unha segunda parte, correspondente ao formulario de configuración da copia de seguridade que vimos no tema de crear copias de seguridade, na que configuramos que elementos dos cursos se incluirán nas copias. Debemos darnos conta de que estas copias automatizadas realizaranse todas baixo a mesma configuración e polo tanto levarán os mesmos elementos, por exemplo, ou todas levan os datos dos usuarios ou non os leva ningunha.

Vexamos agora en que consiste a configuracion deste sistema de copias de seguridade automatizadas.

 • O primeiro será activar o sistema no desplegable Activo
 • Planificación. Escollemos aquí que días da semana se realizarán as copias de seguridade. O recomendable sería facelo só un día á semana.
 • Executar en. Establecemos a partir de que hora se executarán as copias. Estas copias excútanse cando se lanza o proceso de cron da aula virtual. Este proceso de cron é lanzado automáticamente para todos os centros do proxecto entre as 19:00 e as 21:00 horas aproximadamente de xeito diario. O proceso de cron inicia a creación das copias se pasou a hora establecida, así que debemos escoller aquí unha hora previa ás 19:00. O valor por defecto 00:00 é perfecto.
 • Almacenamento da copia de seguranza automatizada; Gardar en. Como non temos un cartafol especial para gardar xuntas todas as copias, aquí escolleremos sempre que se garden na área de ficheiros de copia de cada curso.

Configuración das copias automáticas (1)

Figura 1: Configuración das copias automáticas (1)

 • Manter. Este proceso automático de copia de seguridade tamén fai limpeza das copias antigas. Esto é moi importante porque non debemos acumular copias no servidor xa que ocupan moito espazo de disco e este é sempre limitado. Así que estableceremos aquí cantas copias se gardarán. Se poñemos o valor 1, só se gardará a última realizada, e dicir, que cando o proceso fai unha copia nova do curso tamén elimina a anterior. Se poñemos o valor 2, gardará a última e a anterior. O recomendable é o valor 1, xa que se precisamos da copia o normal será ir á última, e así aforramos espacio nos servidor, e si nun momento dado interésanos gardar por máis tempo a última copia feita, simplemente temos que descargala no noso ordenador.
 • Usar o nome do curso no nome do ficheiro da copia de seguranza. Como vimos no pasado tema de creación manual de copias, o nome que por defecto da Moodle ao ficheiro de copia de seguridade dun curso ten o formato copia_de_seguranza-moodle2-course-ID-NOMECURTO-DDMMAAA-HHMM.mbz. Activando esta opción Moodle incluirá o nome largo do curso no nome do ficheiro.
 • Omitir cursos agochados. Con esta opción activada, Moodle non fará a copia automática de aqueles cursos que non estean visibles. Non se recomenda desactivar esta opción xa que ao longo do tempo, nas aulas virtuais acumúlanse moitos cursos antigos que non se utilizan e que se ocultan para que non se vexan. Para os cursos que non están visible porque están aínda en elaboración, debería ser o profesor que se encarge de facer copias manualmente.
 • Omitir os cursos sen modificar desde. Moodle non fará a copia de seguridade daqueles cursos que non foran modificados desde hai mais tempo que o especificado aquí. Según esto, dun curso novo non se fará a primeira copia automática ata que pase este tempo. Podemos escoller aquí o valor Nunca para que non se teña en conta canto tempo hai que non se modifica o curso, e que o criterio sexa simplemente que se faga unha nova copia de seguridade se o curso foi modificado desde que se fixo a última, activando a seguinte opción.
 • Omitir os cursos sen modificar desde a copia de seguranza anterior. Activando esta opción, non se fara a copia automática de aqueles cursos que non foron modificados desde a copia anterior.

Estas dúas últimas opcións deben configurarse de xeito combinado xa que entre as dúas se determina se se fai ou non copia de cada curso e que cantidade de copias se fai en cada execución do cron. Analizamos na seguinte tabóa algúnhas das combinacións posibles.

Omitir os cursos

sen modificar desde

Omitir os cursos

sen modificar desde a

copia de seguranza anterior

Comportamnento
Nunca Non

Non hai criterio para omitir cursos e polo tanto faise copia de todos.

(Non se recomenda esta combinación porque repite copias idénticas)

Nunca Si

So se fará copia dos cursos que foran modificados desde que se fixo a copia anterior.

(Combinación recomendada para ter sempre unha copia recente e sen facer copias de máis)

N días Non

Farase a copia só dos cursos que foran modificados nos últimos N días.

Se N < 7 pode reducir o número de copias respecto a combinación anterior porque só se copias os cursos

que foron modificados nos últimos días

N Días Si

Farase a copia dun curso se foi modificado nos últimos N días

ou se foi modificado desde que se fixo a última copia

(Combinación non recomentada pola súa comprensión complexa e porque fai máis copias das necesarias)

Configuración das copias automáticas (2)

Figura 2: Configuración das copias automáticas (2)

Na segunda parte deste formulario temos o que corresponde co formulario de configuración da copia dentro do proceso manual de copia de seguridade que xa vimos nun capítulo anterior. Facemos algúnhas consideracións:

 • Incluir os usuarios. Como vimos, os usuarios con rol de Profesor/a nun curso non teñen por defecto permisos para incluir nas copias de seguridade que fan manualmente os datos dos usuarios dos cursos, así que un xeito de que existan copias con estos datos e facelas desde aquí activando esta opción.
 • Incluir as asignacións de rol. se incluimos os datos dos usuarios dos cursos, o habitual é incluir tamén as asignacións de roles.
 • Incluir os rexistros. Estes rexistros son os que garda Moodle como rexitro de todos os accesos que os usuarios fan dentro dun curso. Non se recomenda incluir esta información xa que pode ocupar moito espazo e non aporta moita información.

Configuración das copias automáticas (3)

Figura 3: Configuración das copias automáticas (3)

Informe de copias de seguridade

Na ruta Administración do sitio > Informes: Copias de seguranza, accedemos a un informe donde vemos o estado da copia de seguridade automática de cada curso, no que poderemos ver cando se fixo a última copia e para cando está previsto que se faga a seguinte.

Informe de copias automáticas

Figura 4: Informe de copias de seguridade automáticas