Tratamento de imaxes. Primeiros pasos

    Neste capítulo imos aprender a manipular unha imaxe previamente creada para adaptala ás nosas necesidades. Imos utilizar unha ferramenta de gráficos vectoriais chamada Inkscape.

    Supoñamos que estamos a traballar os ósos do corpo humano e necesitamos un esquema gráfico das extremidades superiores como este:

2_1_corpo_humano_final

Busca da imaxe

    Para este exercicio buscamos na rede e descargamos nunha carpeta do noso ordenador algunha imaxe vectorial (xa que este tipo de imaxes é máis sinxelo de modificar) que se aproxime ao noso propósito. Descargar a seguinte imaxe:

2_1_corpo_humano_02

Modificación do texto

Abrimos o Inkscape e cargamos a imaxe que acabamos de descargar.

Para poder traballar máis cómodo podemos aumentar ou diminuír a vista da mesma premendo as teclas e –

2_1_corpo_humano_03

Como sempre, lembra ir gardando a imaxe a medida que vas facendo cambios nela para evitar posibles perdas.

A imaxe vectorial de partida está composta por moitas pequenas imaxes agrupadas. Para desagrupalas seleccionamos a imaxe de partida facendo un clic sobre ela e despois prememos o botón desagrupar situado na barra de ferramentas

2_1_corpo_humano_04

Esta opción de desagrupar pódese premer varias veces, dependendo de que as imaxes obtidas na primeira desagrupación estean formadas á súa vez por ourtras máis sinxelas.

    Imos cambiar o texto da clavícula. Para iso a seleccionamos premendo sobre ela  2_1_corpo_humano_05     . As frechas que aparecen ao redor úsanse para estirala ou reducila (verémolo máis adiante). Para borrar este texto en inglés basta con premer na tecla Supr. A continuación seleccionamos a ferramenta de texto situada na barra lateral esquerda 2_1_corpo_humano_06 . 

Nota:Deberemos saber que  para abandoar unha ferramenta e volver a utilizar a de selección, prememos na frecha 2_1_corpo_humano_07 .

A continuación nos situamos sobre calquera espazo en branco, non necesariamente no lugar exacto, posto que poderemos movelo unha vez escrito. Escribimos a palabra «Clavícula»,  voltamos á ferramenta de selección, variamos o tamaño segundo nos conveña e arrastrámola ao lugar axeitado.

2_1_corpo_humano_08

 

    Repetimos esta acción cantas veces sexa necesaria para todos os textos que nos interesen, obtendo finalmente unha imaxe similar á seguinte:
2_1_corpo_humano_09

Modificación da cor e propiedades dos obxectos

Neste apartado, a modo de exemplo, imos resaltar unha vértebra cambiándolle a cor e o nome. Para iso seguiremos os seguintes pasos:

    1º. Seleccionamos o rango de vértebras que están agrupadas

2_1_corpo_humano_10

    2º. Prememos no botón de desagrupar. É posible que este paso e mailo anterior haxa que repetilos varias veces dependendo do nivel de agrupamento de cada imaxe en particular.

2_1_corpo_humano_11

    Unha vez desagrupada, seleccionamos a vértebra desexada tal como aparece na imaxe anterior.

     3º. Prememos no botón de editar obxectos situado na barra de ferramentas  2_1_corpo_humano_12. Eliximos a solapa de «Relleno» , cor uniforme e cor desexada.

2_1_corpo_humano_13

No caso de que todo fora ben, debería mostrásenos a vértebra  resaltada coa nova cor.
2_1_corpo_humano_14

    4º. Agora ímoslle engadir unha frecha para asignarlle o seu nome. Prememos no botón 2_1_corpo_humano_15 da barra de ferramentas situada á esquerda da pantalla . Facemos un clic no comezo da liña e, sen arrastrar, dobre clic no punto final da mesma.

2_1_corpo_humano_16

    Todos os obxectos que se engaden (liñas, círculos, texto,…) teñen propiedades que podemos modificar segundo o noso interese, premendo no seu botón correspondente. No noso caso 2_1_corpo_humano_12 . Aí poderemos cambiar o grosor, tipo de trazo, punta de frecha,…  tal e como se aprecia na figura seguinte:

2_1_corpo_humano_17

No noso caso o resultado que obtivemos unha vez inserido a texto é:

2_1_corpo_humano_18––]––

1.5 Movemento de obxectos

Neste apartado, a modo de exemplo, ímos elevar unha das extremidades xirándoa 90º. Para iso seguimos os seguintes pasos: 

    1º. Seleccionamos toda a extremidade a elevar e agrupámola para poder movela na súa totalidade conxuntamente.

    2º. Sobre esta imaxe agrupada, facemos clic dúas veces para que aparezan as frechas que permiten a rotación.

2_1_corpo_humano_19

    3º. Arrastrando as frechas das esquinas podemos rotar a imaxe tanto como desexemos.

2_1_corpo_humano_20

É posible que, como nos pasouo a nós, haxa que mover algún texto ou colocar axeitadamente a imaxe rotada.

Para rematar, lembra gardar o resultado final xa que con isto finaliza a práctica.